Created with Sketch.
Associació DOTA
Qui som, què fem, com ho fem

L’Associació Dota, dones per la formació, el treball i l’autoocupació sorgeix amb l’objectiu de contribuir a la formació i a l’orientació laboral de les persones amb menys recursos socials, econòmics i culturals de la Vila de Salt.

Constituïda al 2016, fins ara l’entitat ha dut a terme la seva activitat principalment en l’àmbit de la formació instrumental de persones adultes, duent a terme classes de llengua i alfabetització en lectoescriptura amb persones nouvingudes, la majoria d’elles, dones amb fills i filles a càrrec. Podeu veure la memòria anual i les activitats dutes a terme en aquesta pàgina Web i a les xarxes socials.

L’entitat treballa amb el suport de l’Administració pública i en col·laboració amb les entitats del territori i les persones voluntàries.

Les línies de treball de l’entitat són, en ordre de major a menor importància, la formació instrumental, l’acompanyament, l’orientació laboral i educativa, i la recerca.

Cada línia de treball es configura en relació amb les altres, amb l’objectiu d’aconseguir una acció d’intervenció el més integral possible.

lines de treball
Formació
 • Formem en competències comunicatives (català i castellà)
 • Formem en competències en lectoescriptura
 • Formem en competències digitals bàsiques (informàtica bàsica)
Acompanyament
 • Acompanyem les persones en processos d’inscripció, matriculació i homologació de títols acadèmics
 • Acompanyem les persones en processos de recerca de feina
Orientació
 • Treballem per a l’orientació educativa, oferint assessorament a les usuàries i programant accions formatives sobre el sistema educatiu català
 • Treballem per a l’orientació laboral, formant en competències per a la recerca de feina i programant sessions relacionades amb el món laboral i l’autoocupació
Recerca
 • Investiguem sobre metodologies i materials didàctics per a la formació en competències bàsiques
 • Dissenyem materials i programacions didàctiques que s’adaptin a les usuàries i millorin els recursos educatius existents.
 • Contribuïm a la difusió de metodologies i materials per a l’ensenyament
 • Contribuïm al debat sobre les problemàtiques socials associades a la manca de formació en competències bàsiques de les persones
image separator
Missió, visió i valors
Amb la nostra activitat voldríem aconseguir:
 • Aconseguir millorar la percepció de la societat i les organitzacions públiques i privades sobre la necessitat de la intervenció socioeducativa com a mesura per a la millora de la inclusió sociolaboral i educativa de les persones
 • Millorar els processos de treball i les premisses i principis ètics amb què treballem des de la intervenció socioeducativa
 • Generar i difondre coneixement sobre metodologies d’intervenció socioeducativa per contribuir a la millora de la intervenció, cap a una major profunditat i especificitat per grups d’incidència
 • Contribuir a millorar la inclusió sociolaboral i educativa de les persones a la Vila de Salt i a la ciutat de Girona
 • Sensibilitzar la societat, les Administracions i el mercat laboral sobre les condicions i necessitats de les persones que atenem i amb qui treballem, per contribuir a la superació dels prejudicis i les discriminacions d’edat, gènere, procedència, ètnia, opció política i religiosa, orientació i identitat sexual, capacitat, condició socioeconòmica, o qualsevol altre factor que pugui generar una discriminació

Com a entitat dedicada a l’acció social, tenim la visió de constituir-nos en un referent de bones pràctiques per a les organitzacions que treballem en la inclusió social, laboral i formativa de les persones i també, principalment, en un referent per a les persones usuàries que prenen part de les accions de l’entitat.

Finalitat i objectius de l’entitat

L’objectiu general de l’entitat és millorar les condicions d’inclusió social i econòmica de les persones des d’una perspectiva antiracista i feminista, amb els objectius específics que consten als nostres estatuts i que podeu trobar sintetitzats tot seguit:

Sensibilitzar la societat i el mercat laboral
 • Sobre les necessitats concretes de les persones amb qui treballem
 • Per a la superació dels prejudicis i les discriminacions
Assolir majors nivells d'inclusió social
 • Per mitjà d’accions formatives
 • Per mitjà d’accions d’orientació
 • Per mitjà d’accions d’inserció sociolaboral
Investigar i difondre coneixement
 • Sobre les metodologies d’intervenció socioeducativa i sociolaboral
 • Sobre els perfils socials i laborals amb qui treballem, sobre els seus condicionants i les seves necessitats
Podeu accedir als estatuts registrats seguint aquest enllaç.
Principis metodològics
Metodològicament, partim d’un enfocament segons el qual la intervenció és un procés d’aprenentatge autònom de la persona.

Dins d’aquest enfocament entenem que el principi de l’aprenentatge és que la pròpia persona mobilitzi els seus recursos per a desenvolupar-se de forma autònoma cap a una major autonomia.

A més, considerem que l’aprenentatge és un fenomen de tipus social, que es dona en un context determinat i a partir de la interacció amb les altres persones. En aquest sentit, els eixos metodològics de la nostra activitat fins al moment són:

1) L’autonomia: partim de la perspectiva segons la qual les persones prenen decisions sobre els seus processos d’aprenentatge i tenen la capacitat i la llibertat per gestionar i planificar el seu propi desenvolupament

2) La comunicació i la participació: la metodologia comunicativa és molt emprada en les accions formatives, d’orientació i d’acompanyament de l’entitat. La visió social i cultural de l’aprenentatge va lligada amb la importància del grup i del suport afectiu que aquest pot oferir a les persones que l’integren. El grup és un espai de compartició de les experiències entre les persones, de reflexió i d’aprenentatge afectiu i emocional, té la capacitat de motivar les persones a desenvolupar-se i a ajudar-se mútuament i és una font de recursos d’aprenentatge, personals, socials, culturals i econòmics que contribueixen a augmentar el capital relacional, social i cultural de les persones.

3) La significativitat de l’aprenentatge i de la intervenció: la programació d’accions i la metodologia d’intervenció parteixen i estan centrades en els interessos de les persones a qui es dirigeixen, s’elaboren amb la seva col·laboració i consentiment i estan contextualitzades a l’espai relacional i cultural de les persones amb qui treballem i centrats en aquest espai. La significativitat té per objectiu posar les bases per al reconeixement de la persona usuària en el treball d’aprenentatge, en els objectius i els processos, i és condició de possibilitat de la motivació i el desenvolupament de la persona des dels seus referents propis.

5) El reconeixement: el reconeixement és un recurs que toca a l’àmbit emocional i a la identitat de les persones. El reconeixement implica donar veu a les trajectòries personals, vitals i d’aprenentatge de les persones, potenciant la seva identitat i els seus recursos com a base legítima des de la qual treballar. El reconeixement de l’experiència cultural, social, experiencial i educativa és un element clau per ajudar a generar identitats positives de les persones com a aprenents, ciutadans i ciutadanes.

6) L’Acompanyament: la funció de la persona que dinamitza una relació d’intervenció és la d’acompanyar en el procés d’aprenentatge. Aquest fet demana una acció continuada, activa i ètica de la persona dinamitzadora al costat de la persona i del grup d’intervenció. El respecte als condicionants del context de les persones passa per la individualització de l’atenció que permeti una adaptació contínua a la persona i al grup.

7) L’adaptabilitat: la intervenció i la formació de persones adultes implica fer un esforç per dissenyar programes i processos d’intervenció flexible, que puguin adaptar-se als canvis en les condicions de vida de les persones. L’objectiu és que els programes i les metodologies s’adaptin a les demandes de les persones, en comptes que les persones s’hagin d’adaptar sistemàticament als paràmetres i l’organització de la intervenció a l’entitat.

image separator
Participació(12.08.2017)

L’Associació Dota, dones per la formació, el treball i l’autoocupació, es regeix per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i per la lleu4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

L’Associació està oberta a la participació de totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats i vulguin participar-hi, ja sigui com a col·laboradores, sòcies i/o voluntàries, tot respectant els drets fonamentals de les persones i els principis ètics de l’entitat.

Actualment l’entitat compta amb 7 persones sòcies, 11 persones voluntàries i col·laboradores i 4 entitats col·laboradores.

Sòcies i socis

Les persones sòcies tenen el dret de participar a l’Assemblea General i de ser escollides com a membres de la Junta, així com de formar part dels grups de treball i fer ús dels serveis comuns de l’associació.

Per conèixer les formes de sol·licitar la inscripció com a persona associada, cliqueu al següent enllaç.
Col·laboradors i col·laboradores

Totes les persones interessades en els fins i activitats de l’associació poden actuar-hi com a col·laboradores, aportant les seves propostes i participant dels grups de treball i a les accions que s’escaigui. Trobeu més informació sobre les formes de col·laborar amb l’Associació seguint aquest enllaç.

Per col·laborar amb l’associació podeu contactar-hi clicant aquí i omplint el formulari o bé escrivint al correu electrònic info@dota-associacio.org
Voluntàries i voluntaris

L’Associació Dota promou i exerceix accions de voluntariat des dels seus orígens i per això té per objectiu estimular la participació de persones voluntàries a la seva activitat. Totes les persones poden participar com a voluntàries a les accions i espais de treball a l’entitat sempre i quan es respectin les finalitats de l’Associació, els drets fonamentals de totes les persones i els principis ètics de l’Associació i complint certs requisits formatius si és el cas.

Per conèixer el procediment per inscriure’s com a voluntari o voluntària de l’Associació Dota, trobeu informació en el següent enllaç.
Formació del voluntariat

L’Associació Dota vetlla pel desenvolupament personal i competencial de les persones que col·laboren amb l’entitat i per això en promou la seva formació amb les eines que té a l’abast. Actualment l’entitat està elaborant el pla de formació del voluntariat que trobareu en els propers mesos clicant en aquest enllaç.

Òrgans de presa de decisions

La governança de l’Associació Dota s’organitza principalment en dos òrgans de presa de decisions: la Junta directiva, que la representa i l’administra i l’Assemblea General, que és l’òrgan sobirà de l’entitat. Les funcions i competències de cadascun d’aquests òrgans són:

Junta Directiva
La Junta Directiva està composta per la Tresorera, la Secretària i la presidenta.
Lourdes Sane

Tresorera

Clara Juher

Secretaria

Laura Lázaro

Presidenta

Són vocals de l’Associació:
 
Assetou Traore

Vocal

Meriam Boulahrouz

Vocal

Les funcions principals de la Junta són:
Big circle
Representar l’associació i comparèixer davant els organismes públics.
Administrar l’Associació d’acord amb les decisions de l’Assemblea General
Administrar l’Associació d’acord amb les decisions de l’Assemblea General
Gestionar els Comptes Corrents de l’entitat
Convocar les Assemblees Generals
Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assamblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’any
Per conèixer el procediment de funcionament de la Junta Directiva, vegeu el Capítol IV dels estatuts seguint aquest enllaç.
Assemblea General

Les funcions principals de l’Assemblea General:

Big circle
Aprovar el pressupost i comptes anuals
Elegir i controlar els membres de l'òrgan de govern
Modificar els estatuts
Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament
Acrodar la fusió, escissió o dissolució de l'entitat així com l'ingrés o baixa en federacions o confederacions
Aprovar el reglament de règim intern
Conèixer les sol·licituuds presentades per ser associat i associada i retificar les baixes disciplinàries i altres sancions
L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic. Per conèixer el procediment de funcionament de l’Assemblea General, vegeu el Capítol III dels estatuts seguint aquest enllaç. Podeu consultar les actes de les Assemblees Generals seguint aquest enllaç.