Created with Sketch.

1. Projecte d’alfabetització en lectoescriptura

Associació DOTA

Aquest projecte té com a objectiu general el de contribuir a desenvolupar competències bàsiques en lectura i escriptura amb persones que no dominen la competència oral de l’idioma vehicular de la societat d’acollida per motius relacionats amb el procés migratori.

Actualment aquest projecte s’està desenvolupant amb dones nouvingudes, prioritàriament que tinguin fills i filles a càrrec. Aquesta clàusula social l’establim per donar resposta a la necessitat de conciliació entre les tasques reproductives de les dones i l’organització de les activitats formatives. Per respectar aquesta necessitat de conciliació totes les sessions es desenvolupen en horari i calendari escolar. A més, les dones que ho desitgen poden assistir a les sessions amb els seus fills i filles menors de tres anys sempre i quan estiguin acompanyats i acompanyades per la mare en tot moment.

Els objectius generals del projecte són:

1) Millorar la inclusió educativa i social, així com l’autonomia de les dones adultes nouvingudes.

2) Millorar les competències instrumentals i comunicatives de les dones adultes nouvingudes amb l’objectiu que assoleixin un nivell bàsic de lectoescriptura i expressió oral.

3) Millorar les xarxes relacionals de les participants.

Els objectius específics del projecte són:

1) Adquirir competències en lectoescriptura bàsiques o avançades (en funció del grup).

2) Assolir un nivell de conversa amb un grau d’autonomia suficient per comunicar-se de forma senzilla en situacions socials quotidianes.

3) Assolir imatges positives d’una mateixa com a aprenent que motivin la continuïtat de la participació en activitats d’aprenentatge.

4) Treballar en col·laboració amb el voluntariat de l’entitat i les entitats del teixit comunitari per a la consecució dels objectius del projecte.