Created with Sketch.

Seccions legals

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: ASSOCIACIÓ DOTA

Domicili Social: C/ SANT DIONÍS, 42, 17190, SALT

NIF: G55275002

Nom del domini: www.dota-associacio.org

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ASSOCIACIÓ DOTA en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a totes les usuàries que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat d’atendre adequadament les seves peticions d’informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos.

Les usuàries accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de ASSOCIACIÓ DOTA amb les següents finalitats:

 1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per ASSOCIACIÓ DOTA així com per part de les col·laboradores o partners amb les que aquesta hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre les seves clientes. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de ASSOCIACIÓ DOTA i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de ASSOCIACIÓ DOTA.
 2. Realitzar estudis estadístics.
 3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per la usuària a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de la usuària a ASSOCIACIÓ DOTA.
 4. Enviament de la newsletter a aquelles usuàries que s’hi subscriguin.

ASSOCIACIÓ DOTA informa i garanteix expressament a les usuàries que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part de les titulars.

Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, la persona Usuària accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de ASSOCIACIÓ DOTA. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. Així mateix, en  el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, la usuària en acceptar la present Política de Privacitat dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar.

Totes les dades sol·licitades a través de ASSOCIACIÓ DOTA són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a  la usuària. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, ASSOCIACIÓ DOTA no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

ASSOCIACIÓ DOTA garanteix en tot cas a la usuària l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu D.d’I. A través dels següents mitjans:

 1. E-Mail: info@dota-associacio.org
 2. Denominació Social: ASSOCIACIÓ DOTA
 3. Domicili Social: C/ SANT DIONÍS, 42, 17190, SALT. Despatx 108B
 4. NIF: G55275002
 5. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@dota-associacio.org
 6. Enviament de la newsletter a aquelles usuàries que s’hi subscriguin.

D’igual forma, ASSOCIACIÓ DOTA ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

SEGURETAT

ASSOCIACIÓ DOTA utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, la usuària/clienta accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de ASSOCIACIÓ DOTA. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol entitat o societat filial i/o dominada de ASSOCIACIÓ DOTA, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ASSOCIACIÓ DOTA, per les seves entitats i societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents de la seva legítima titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquesta, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tota aquella que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de ASSOCIACIÓ DOTA l’ús que la usuària pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

 

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de ASSOCIACIÓ DOTA.

 

Els continguts proporcionats per ASSOCIACIÓ DOTA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de ASSOCIACIÓ DOTA o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. ASSOCIACIÓ DOTA no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ASSOCIACIÓ DOTA tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que la clienta no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

 

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a ASSOCIACIÓ DOTA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

 1. ASSOCIACIÓ DOTA ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, ASSOCIACIÓ DOTA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. ASSOCIACIÓ DOTA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.
 • ASSOCIACIÓ DOTA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer la usuària, tant de la informació com dels serveis inclosos.
 1. En cap cas ASSOCIACIÓ DOTA, les seves sucursals i/o centres de treball, les seves directores i/o apoderades, treballadores i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

ASSOCIACIÓ DOTA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. ASSOCIACIÓ DOTA no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de ASSOCIACIÓ DOTA com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

 

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS

Denominación Social: ASSOCIACIÓ DOTA

Domicilio Social: C/ SANT DIONÍS, 42, 17190, SALT

NIF: G55275002

E-mail: info@dota-associacio.org

Nombre de dominio: www.dota-associacio.org

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) su normativa de desarrollo, y la LSSICE 34/2002, de 11 de julio, de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,  ASSOCIACIÓ DOTA, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a todas las usuarias que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero automatizado que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de atender adecuadamente sus peticiones de información y elaborar los presupuestos que puedan solicitarnos.

Las usuarias, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte de  ASSOCIACIÓ DOTA, para realizar las siguientes finalidades:

 1. Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales. Dichas comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o servicios ofrecidos por, ASSOCIACIÓ DOTA así como por parte de las colaboradoras o partners con los que éste hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción comercial entre sus clientes. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales. En todo caso las comunicaciones comerciales serán realizadas por parte de ASSOCIACIÓ DOTA y serán de productos y servicios relacionados con el sector de ASSOCIACIÓ DOTA.
 2. Realizar estudios estadísticos.
 3. Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por la usuaria a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición de la usuaria en ASSOCIACIÓ DOTA.
 4. Envío de la newsletter a aquellas usuarias que se suscriban.

ASSOCIACIÓ DOTA, informa y garantiza expresamente a las usuarias que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceras compañías, y que siempre que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte de las titulares.

Mediante la cumplimentación y envío de los correspondientes formularios de esta web, la persona Usuaria acepta y autoriza que sus datos personales sean objeto de tratamiento automatizado por parte de ASSOCIACIÓ DOTA.  En caso que Ud. incluya en los formularios de esta web, datos de carácter personal titularidad de terceras personas deberá, con carácter previo a su inclusión, obtener su consentimiento e informarle de los extremos contenidos en los párrafos anteriores. Asimismo en  el supuesto que se produzca una transferencia internacional de datos, la usuaria al aceptar la presente Política de Privacidad da su consentimiento para que la misma se pueda realizar.

Todos los datos solicitados a través de ASSOCIACIÓ DOTA son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo a la usuaria. En caso de que no sean facilitados todos los datos, ASSOCIACIÓ DOTA no garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.

ASSOCIACIÓ DOTA garantiza en todo caso a la usuaria el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:

 1. E-Mail: info@adota-associacio.org
 2. Correo Postal: PLAÇA DELS RAÏMS, 1 – 17004 GIRONA (GIRONA)
 3. Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de suscripción facilitados enviando un correo electrónico a: info@adota-associacio.org
 4. Envío de la newsletter a aquellas usuarias que se suscriban.

Del mismo modo, ASSOCIACIÓ DOTA ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización necesaria para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.

SEGURIDAD

ASSOCIACIÓ DOTA utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptada en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, la usuaria/clienta acepta que el prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Esta web es propiedad de ASSOCIACIÓ DOTA. Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de explotación y reproducción de esta web, de sus páginas, pantallas, la Información que contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos (“hiperlinks”) que se establezcan desde ella a otras páginas web de cualquier entidad o sociedad filial y/o dominada de ASSOCIACIÓ DOTA, son propiedad exclusiva de ésta, salvo que expresamente se especifique otra cosa. Cualquier denominación, diseño y/o logotipo, así como cualquier producto o servicio ofrecidos y reflejados en esta página web, son marcas debidamente registradas por ASSOCIACIÓ DOTA, por sus entidades o sociedades filiales y/o dominadas o por terceros. Cualquier uso indebido de las mismas por personas diferentes de su legítima titular y sin el consentimiento expreso e inequívoco por parte de ésta podrá ser denunciado y perseguido a través de todos los medio legales existentes en el Ordenamiento Jurídico español y/o comunitario.

 

Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados convenientemente y deben ser respetados por todo aquélla que acceda a esta página, no siendo responsabilidad de ASSOCIACIÓ DOTA, el uso que la usuaria pueda llevar a cabo al respecto, recayendo la responsabilidad exclusiva en su persona.

 

Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de ASSOCIACIÓ DOTA.

 

Los contenidos suministrados por ASSOCIACIÓ DOTA están sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de ASSOCIACIÓ DOTA o de las personas físicas o jurídicas que se informe. Mediante la adquisición de un producto o servicio, ASSOCIACIÓ DOTA no confiere al adquirente ningún derecho de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo, reservándose ASSOCIACIÓ DOTA todos estos derechos. La cesión de los citados derechos precisará el previo consentimiento por escrito por parte de la titular de los mismos, de manera que la clienta no podrá poner a disposición de terceras personas dichos contenidos.

 

La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en ASSOCIACIÓ DOTA, a sus gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizado para su programación.

 

ASSOCIACIÓ DOTA ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de fuentes consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la información contenida sea la correcta, ASSOCIACIÓ DOTA no puede garantizar que en todo momento y circunstancia dicha información sea exacta, completa, actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. ASSOCIACIÓ DOTA declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la Información contenida en las páginas de esta web.

 

ASSOCIACIÓ DOTA se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como consecuencia de la incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo la usuaria, tanto de la información como de los servicios en ella contenidos.

 

En ningún caso ASSOCIACIÓ DOTA, sus sucursales y/o centros de trabajo, sus directoras y/o apoderadas, empleadas y, en general, el personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si proceden, directa o indirectamente, del uso y/o difusión de la web o de la Información adquirida o accedida por o a través de ésta, o de sus virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el uso de la web, tanto por conexión directa como por vínculo u otro medio, constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir.

 

ASSOCIACIÓ DOTA no se hace responsable de las webs no propias a las que se pueda acceder mediante vínculos o enlaces (“links”) o de cualquier contenido puesto a disposición de terceros. Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia será realizado por voluntad y a riesgo y ventura exclusiva del usuario. ASSOCIACIÓ DOTA no recomienda ni garantiza ninguna de la/s Información/es obtenida/s por o a través de un vínculo, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del uso o mal uso de un vínculo, o de la Información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al conectar a la web de ASSOCIACIÓ DOTA como al acceder a la información de otras webs desde la misma.

 

 

LEY APLICABLE

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman esta Política de Privacidad, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios de la presente web, será la ley española.

 

DATA PRIVACY POLICY

Company name: ASSOCIACIÓ DOTA

Registered Office: C/ SANT DIONÍS, 42, 17190, SALT. 108B

Tax Identification Code: G55275002

E-mail: info@dota-associacio.org

Website: www.dotsa-associacio.org

According to the established in the Organic Law 15/1999, of Personal Data Protection (LOPD for its Spanish acronym), its development regulation, and the LSSICE 34/2002, of 11th july, on the Society of Information and Electronic Commerce, ASSOCIACIÓ DOTA, in obedience to what the LOPD articles 5 and 6 dispose, informs all users which may provide their personal data, that they will be added to an automatic file which is found duly registered at the Data Protection Spanish Agency, with the purpose of attending your information petitions and budgets that you may request properly.

 

The users expressly accept, willingly and unequivocal, that their personal data will be treated by ASSOCIACIÓ DOTA to perform the next purposes:

 1. Delivery of advertising commercial communications via e-mail, fax, SMS, MMS, social communities or any other electronic or physical means, present or future, which make possible the commercial communications. Said commercial communications will be about products or services offered by ASSOCIACIÓ DOTA, as well as by the collaborators or partners with whom a commercial promotion agreement for their clients has been established. In this case, the third parties will never have access to the personal data. In any case, the commercial communications will be made by ASSOCIACIÓ DOTA and will be about its products and services, related to ASSOCIACIÓ DOTA business sector.
 2. Make statistical studies.
 3. Process orders, requests or any other kind of petitions, which may be made by the user via any contact form put at the user’s disposition by ASSOCIACIÓ DOTA
 4. The sending of the Newsletter to those users which have subscribed.

 

ASSOCIACIÓ DOTA informs and expressly guarantees the users that their personal data will not be transferred in any case to third companies, and that in case a data transfer were to be made, the express, informed and unequivocal consent from the title holders would be previously requested.

Through the fulfilling and sending of the pertinent forms in this website, the User accepts and authorizes their personal data to be object of automatic treatment by ASSOCIACIÓ DOTA. In case you add third people’s personal data to the website forms, you must obtain, previous to adding them, their consent and inform them of the points contained in the previous paragraphs. Also, in the event that there is an international transfer of data, the user accepting this Privacy Policy consents because it can be made.

 All the requested data through ASSOCIACIÓ DOTA are mandatory, since they are necessary for the optimal services provided to the user. In case not all data is to be obtained, ASSOCIACIÓ DOTA does not guarantee that the provided information and services will be completely adjusted to your needs.

ASSOCIACIÓ DOTA guarantees the user the exercise of their rights of access, rectification, cancellation, information and opposition, in the disposed terms of the current legislation. Therefore, and according to the established in the Organic Law 15/1999, of Personal Data Protection (LOPD), you can exercise your rights addressing an express request, attached to a copy of your ID card via the next means:

 1. E-Mail: info@dota-associacio.org
 2. Post Mail: PLAÇA DELS RAÏMS, 1 – 17004 GIRONA (GIRONA)
 3. Likewise, the user can unsubscribe from any of the given subscription services sending an e-mail to: info@dota-associacio.org
 4. The sending of the Newsletter to those users which have subscribed.

 

In the same way, ASSOCIACIÓ DOTA has adopted all the technical and organization measures needed to guarantee the security and integrity of the personal data that are treated, as well as to avoid loss, alteration and/or access from non-authorized third parties to them.

 


SECURITY

ASSOCIACIÓ DOTA uses information security techniques, generally accepted in the business, such as firewalls, access control procedures and cryptographic mechanisms, all that with the purpose of avoiding the non-authorized data access. To accomplish these purposes, the user/client accepts that the providing party obtains data for the corresponding acknowledgment of the access controls.

 

INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY

 

This web is owned by ASSOCIACIÓ DOTA The intellectual property rights and the rights of exploitation and reproduction of this web, of its pages, screens, the Information they contain, their appearance and design, and the hyperlinks established from it to other web pages of any subsidiary and/or company dominated by ASSOCIACIÓ DOTA, are of the exclusive property of the same, unless other thing is expressly specified. Any denomination, design and/or logotype, and any product or service offered and reflected in this web page, are brands duly registered by ASSOCIACIÓ DOTA, by its subsidiaries and/or dominated companies or by third parties. Any undue use of the same by people other than their legitimate owner and without the express and unequivocal consent by that owner can be denounced and pursued by all the legal means existing in the Spanish and/or European Community legal system.

 

The intellectual property rights and brands of third parties are conveniently highlighted and must be respected by everyone gaining access to this page; ASSOCIACIÓ DOTA is not liable for the use that the user may carry out to that regard; the user is solely liable.

 

You can only download the contents, copy or print any page from this web for a personal and private use. It is forbidden to reproduce, transmit, modify or delete the information, content or warnings from this web without the prior written consent of ASSOCIACIÓ DOTA.

 

The contents provided by ASSOCIACIÓ DOTA are subject to the rights of intellectual and industrial property and are of the exclusive ownership of ASSOCIACIÓ DOTA or the individuals or legal entities we inform about. With the purchase of a product or service, ASSOCIACIÓ DOTA does not grant the purchaser any right of alteration, exploitation, reproduction, distribution or public communication of the same; ASSOCIACIÓ DOTA reserves all these rights. The assignment of the mentioned rights will require the prior written consent by the holder of the same, so that the client may not put those contents at the disposal of third parties.

The intellectual property extends, apart from the content included in ASSOCIACIÓ DOTA, to its graphs, logotypes, designs, images and source codes used for its programming.

 

ASSOCIACIÓ DOTA has obtained the information and materials included in the web from sources considered as reliable and, although reasonable measures have been adopted to ensure that the contained information is correct, ASSOCIACIÓ DOTA cannot guarantee that in all moments and circumstances that information is exact, complete, updated and, consequently, you cannot trust it as if it were so. ASSOCIACIÓ DOTA expressly declines any liability for mistakes or omissions in the information contained in the pages of this web.

 

ASSOCIACIÓ DOTA reserves the power to modify, suspend, cancel or restrict the content of the web, the links or the information obtained through it, with no need for a prior warning. It in no case assumes any liability as a consequence of the incorrect use of the web by the user, both of the information and of the services contained in it.

 

In no case shall ASSOCIACIÓ DOTA its branch offices and/or work centres, directors and/or attorneys, employees and, in general, the authorised staff be liable for any type of damage, losses, claims or expenses of any type, if they are the result, directly and indirectly, of both the use and/or diffusion of the web or the information acquired or accessed by or through it, or of its computer viruses, of operation failures or of interruptions in the service or transmission, or of failures in the line when using the web, both by direct connection and by links or other means, constituting for all legal purposes a warning to any user that these possibilities and events can take place.

 

ASSOCIACIÓ DOTA is not liable for the webs that are not its own, to which you can access by links, or for any content put at the disposal of third parties. Any use of a link or access to a web that is not its own, will be performed voluntarily and at the exclusive risk of the user. ASSOCIACIÓ DOTA does not recommend or guarantee any of the information obtained through a link, and is not liable for any loss, claim or damage arising from the use or bad use of a link, or from the information obtained through it, including other links or webs, for the interruption in the service or the access, or for the attempt to use a link or to use it badly, both when connecting to the web of ASSOCIACIÓ DOTA and when gaining access to the information of other webs from the same.

 

 

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

 

The applicable law in case of dispute or conflict of the interpretation of the terms that define this legal warning, as well as any other question related with the services in this website will be the Spanish Law.

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

 

Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de “cookies” ens ajuda a millorar la qualitat del nostre web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils per als nostres usuaris i quines no.

 

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i operativitat del nostre lloc web. Tingui en compte que les cookies no poden espatllar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuda a identificar i resoldre els errors.

 

La informació que li proporcionem a continuació, l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

 

_ Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del seu navegador fins al moment en què abandona el lloc web, pel que cap d’aquestes queda registrada al disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de trànsit al web. A la llarga, aquest fet ens permet proporcionar una millor experiència per a millorar el contingut i facilitant-ne el seu ús.

 

_ Cookies permanents: són emmagatzemades al disc dur i el nostre web les llegeix cada cop que vostè torna a visitar-lo. Aquestes cookies compten amb una data d’expiració determinada després de la qual  deixarà de funcionar.

 

A continuació publiquem una relació de les principals cookies utilitzades al nostre Web, distingint:

 

_ Les cookies estrictament necessàries, com per exemple, aquelles que serveixen per a una correcta navegació o les que permeten realitzar serveis sol·licitats per l’usuari o cookies que serveixen per a garantir que el contingut del lloc web es carrega eficaçment.

 

_ Les cookies de tercers, com per exemple, les utilitzades per xarxes socials, o per complements externs de contingut.

_ Les cookies analítiques, compilen dades estadístiques de l’activitat amb propòsits de manteniment periòdic i amb l’objectiu de garantir el millor servei possible a l’usuari.

 

RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES COOKIES QUE UTILITZEM AL LLOC WEB:

La taula que publiquem a continuació recull, de manera esquematitzada, les cookies que utilitzem al nostre lloc web:

 

 

Cookie Nom Finalitat / Més informació Venciment
www.dota-associacio.org _utma ASSOCIACIÓ DOTA utilitza Google Analytics en el lloc web per a
poder fer un seguiment de l’activitat que s’hi realitza.
2 anys
Google Analytics _utmb Les cookies de Google Analytics compilen informació de registre estàndard i dades sobre els hàbits dels visitants de manera anònima. 30 minuts
_utmc Determina si es necessari establir una nova sessió Sessió
_utmt S’utilitza per a processar el tipus de sol·licitud demanada per l’usuari

 

Sessió
_utmz Emmagatzema l’origen del visitant i el camí que ha seguit per a accedir al web

 

6 mesos
Més informació:

developers.google.com/analytics/resources/
concepts/gaConceptsCookies
 (en anglès).

 

Cookies  google.com CONSENT L’ús de serveis de localització com Google Maps implica la instal·lació d’aquestes cookies
APISID S’utilitzen per a recordar  preferències de l’usuari durant la seva navegació. 2 anys
SAPISID 2 anys
SSID També per al recompte, per part de google, del número d’usuaris que utilitzen els mapes 2 anys
NID Per a fer la publicitat més atractiva 6 mesos
HSID, SID I per a proveir de mecanismes de seguretat que evitin l’accés no autoritzat a dades d’accés d’usuaris o la informació que aquests faciliten en formularis de contacto, p.ex. 2 anys
Més informació sobre les cookies de Google a www.google.com/intl/ca/policies/technologies/types (català)

 

ENTE NECESARIAS

Garanties complementàries – Gestió de cookies:

Com a garantia complementària a les anteriorment descrites, el registre de les cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal·lació o posada al dia del navegador emprat. Aquesta acceptació pot en todo moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privacitat disponibles.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s’esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador, aquest mode privat pot tenir diferents noms. A continuació trobarà una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms que rep aquest “mode privat”:

 

Internet Explorer 8 i superior; InPrivate Safari 2 i superior; Navegació Privada

Opera 10.5 i superior; Navegació Privada FireFox 3.5 i superior; Navegació Privada Google Chrome 10 i superior; Incògnit

 

Important: Si us plau, llegeixi atentament la secció d’ajuda del seu navegador per a conèixer més sobre com activar el “mode privat”. Podrà seguir visitant la nostra pàgina web tot i tenir activat aquest “mode privat”, si bé la navegació per la pàgina web pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar correctament.

NOTA: la informació oferta és a data Juny/2016 i li informem que amb el pas del temps pot no resultar exhaustiva, tot i que periòdicament la present política de cookies és revisada.

 

POLÍTICA DE COOKIES

 

Una “Cookie” es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de “cookies” nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no.

 

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores.

 

La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

 

_ Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso.

 

_ Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha.

 

A continuación publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en nuestra Web, distinguiendo:

 

_ Las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirvan para una correcta navegación o las que permitan realizar servicios solicitados por el usuario o cookies que sirvan para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente.

 

_ Las cookies de terceros como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos externos de contenido.

_ Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el mejor servicio posible al usuario, los sitios web hacen uso normalmente de cookies “analíticas” para recopilar datos estadísticos de la actividad.

 

RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS COOKIES QUE UTILIZAMOS EN LA PÁGINA WEB:

La tabla que publicamos a continuación recoge de forma esquematizada las cookies que utilizamos en nuestra página web:

 

Cookie Nombre Finalidad / Más información Vencimiento
www.dota-associacio.org _utma ASSOCIACIÓ DOTA apoya el uso de Google Analytics en el sitio web para
poder hacer un seguimiento de la actividad realizada en él.
2 años
Google Analytics _utmb Las cookies de Google Analytics recopilan información de registro estándar y datos sobre los hábitos de los visitantes de forma anónima. 30 minutos
_utmc Determina si es necesario establecer nueva sesión Sesión
_utmt Se utiliza para procesar el tipo de solicitud requerida por el usuario.

 

Sesión
_utmz Almacena el origen del visitante y el camino que ha seguido para acceder a la web 6 meses
Más información:

developers.google.com/analytics/resources/
concepts/gaConceptsCookies
 (en ingles).

Cookies  google.com CONSENT El uso de servicios de localización como Google Maps implica la instalación de estas cookies
APISID Se utilizan para recordar preferencias del usuario durante su navegación. 2 años
SAPISID 2 años
SSID También para el recuento, por parte de google, del número de usuarios que utilizan los mapas 2 años
NID Para hacer la publicidad más atractiva 6 meses
HSID, SID Y para proveer de mecanismos de seguridad que eviten el acceso no autorizado a datos de acceso de usuarios o la información que éstos facilitan en formularios de contacto. 2 años
Más información sobre las cookies de Google en www.google.com/intl/es/policies/technologies/types (castellano)

S

Garantías complementarias – Gestión de cookies:

Como garantía complementaria a las anteriormente descritas, el registro de las cookies podrá estar sujeto a su aceptación durante la instalación o puesta al día del navegador usado, y esta aceptación puede en todo momento ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles.

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres. A continuación encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”:

 

Internet Explorer 8 y superior; InPrivate Safari 2 y superior; Navegación Privada

Opera 10.5 y superior; Navegación Privada FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada Google Chrome 10 y superior; Incógnito

 

Importante: Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de cómo activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando nuestra web aunque su navegador esté en “modo privado”, si bien, su navegación por nuestra web puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar correctamente.

NOTA: la información ofrecida es con fecha Junio/2016 y le informamos que con el paso del tiempo puede no resultar exhaustiva, a pesar de que periódicamente la presente política de cookies es revisada.

 

 

COOKIE POLICY

 

Cookies are small computer files stored in the user’s computer that help us recognize the user. It helps the website to remember information about your visit, like your preferred language and other settings. That can make your next visit easier and the site more useful to you.

 

Cookies are essential for internet to work correctly by providing several advantages to improve interactive services, making web browsing easier. Cookies do not damage hardware but rather help us to identify and solve errors.

 

The following information will help you to understand the different types of cookies used:

 

_ Session Cookies: these are temporary cookies that are stored in browser cookie file until the user leaves the webpage, leaving no trace on the hard drive. Information obtained via these cookies is used to analyse how users interact with the website. This helps us to improve the web content and experience, making it more user friendly.

 

_ Permanent Cookies: These are stored on the hard drive and our website reads them every time the user visits the site. A permanent cookie has an expiry date. The cookie will stop working after that date.

 

The following is a list of the main cookies used in our web, namely:

 

_ Strictly necessary cookies are for example those that are used for correct web browsing or those that allow services to be carried out by the user or cookies that are used to insure that the web page content loads correctly.

 

_ Third party cookies such as those used in social networks or for complementary external content

_ Analytic cookies are used for periodical maintenance to offer the best possible service to the user. The main function is to collect information and report statistical data.

 

RELATION AND DESCRIPTION OF THE COOKIES THAT WE USE ON THE WEB PAGE:

The following table shows how cookies are used on our webpage:

 

Cookie NAME USE/FURTHER INFORMATION EXPIRES
www.dota-associacio.org   _utma ASSOCIACIÓ DOTA, supports the use of Google Analytics in this web site, being able to monitor the activity on it. 2 years
Google Analytics _utmb Google Analytics Cookies collect standard log information and data about the habits of visitors anonymously. 30 minutes
_utmc determines whether to establish new session Session
_utmt It is used to process the request type required by the user

 

Session
_utmz Stores the origin of the visitor and the path followed to access the web 6 months
For more information:

developers.google.com/analytics/resources/
concepts/gaConceptsCookies

Cookies  google.com

Accountsgoogle

Mailgoogle

CONSENT The use of location services such as Google Maps imply the installation of these cookies.
APISID Used to remember user preferences while browsing. 2 years
SSID Used by google too to count the number of users that use maps. 2 years
PREF, SAPISID These cookies are used for location services for example by Google Maps. 2 years
NID To make advertising more attractive 6 months
HSID, SID These two cookies are used to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms that users complete on web pages. 2 years
For more information on Google Cookies https://www.google.com/intl/en-GB/policies/technologies/types/

 

 

 

 

Complementary Guarantees – Cookie Management:

As further complementary guarantee to the ones previously described, the registry of cookies could be subject to acceptance during the installation or update of the browser. Such acceptance can be revoked at any time via the content configuration and privacy options available.

Many browsers allow a private mode to be activated through which the cookies are always erased after the visit. Depending on the each browser, this private mode can have different names. The following is a list of the most common browsers and the different names for “private mode”:

 

Internet Explorer 8 and superior; InPrivate Safari 2 and superior; Private Navigation/Browsing

Opera 10.5 and superior; Private Navigation/Browsing FireFox 3.5 and superior; Private Navigation/Browsing Google Chrome 10 and superior; Incognito

 

Important Note: Please read the Help section carefully of your browser in order to find out more about how to activate the “private mode”. Users can visit our webpage even though their browser is in “private mode”, however the session might not be optimum and some functions may not work correctly.

 

NOTE: The information offered is dated June/2016 and inform you that with the passage of time cannot be exhaustive, although this policy periodically cookies is reviewed.